حضور جناب آقای رشیدی کوچی نماینده محترم مجلس در عرفه کوشا خودرو