بازدید جناب آقای عباس علی آبادی وزیر محترم صمت از غرفه کوشا خودرو در نمایشگاه تهران اتو اکسپو