کمپین خانواده کوشاخودرو با امکان ارائه خدمات امداد جاده ای به مشتریان: آغاز کمپین 20 آذرماه